Registrace
Nepodařilo se nám ověřit Vaše údaje v registru obyvatel. Vyplňte proto prosím všechny dodatečné informace a zkuste se zaregistrovat znovu.

Pokud víte, že jsou Vaše údaje v pořádku, a přesto nemůžete pokračovat v registraci, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Toto ověření provádíme na základě požadavků zákona o hazardních hrách.

ZÍSKEJTE ZDARMA 200 Kč, VSTUPNÍ BONUS 2 000 KČ a VEGAS BONUS 5 000 Kč!

Jméno
Příjmení
Datum narození
Mobilní telefon

E-mail
Vyplňte prosím položku Akční kód, nebo položku nezaškrtávejte.
Vyplň formulář
Ověření emailu a telefonu
Klikni na odkaz, který Ti pošleme emailem. Heslo
pro přihlášení Ti poté pošleme v SMS.
Registrace
Nejpozději do 30 dnů registraci dokončete. Zvládnete to online bez návštěvy pobočky.

Úpravy legislativy mění také oblast ochrany osobních údajů. V textu se dozvíte, jak a proč vaše údaje zpracováváme a také to, že vaše data jsou za všech okolností v bezpečí. Více informací

Údaje, které v tomto formuláři vyplníte, budou podle zákona dálkově ověřeny proti informačním systémům veřejné správy.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přečtěte si ujednání o souhlasu se zpracováním osobních údajů a poté klikněte na tlačítko "Pokračovat".
 1. Registrace a účast na hazardních hrách provozovaných společností CHANCE a.s. (dále jen „Provozovatel“), je v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“) podmíněna poskytnutím osobních údajů, a to: jméno/jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo, datum a místo narození, korespondenční adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty, a dalších osobních údajů v souladu se zákonem zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „AML“), a to: pohlaví, trvalý pobyt, státní občanství a údaje o průkazu totožnosti, přičemž Provozovatel je v případech stanovených zákonem AML povinen zjišťovat a evidovat i některé další zákonem vyžadované údaje osobního charakteru či osobní prohlášení týkající se majetku a nakládání s ním. (dále jen „Osobní údaje“).
 2. Sázející poskytuje své Osobní údaje dále též na základě dobrovolnosti k dalším účelům stanoveným Provozovatelem dále v tomto poučení. Provozovatel může Osobní údaje Sázejícího zpřístupnit pouze orgánům státního dozoru, a to zejména v oblasti dozoru nad hazardními hrami a v oblasti daní, a v dalších případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, jinak pouze se souhlasem Sázejícího.
 3. Podřízenost zákonu: Provozovatel shromažďuje a zpracovává Osobní údaje v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění).
 4. Účel poskytnutí a zpracování: zpracování Osobních údajů Sázejících provádí Provozovatel za účelem (i) účasti Sázejících na hazardních hrách v souladu se ZHH a povolením MF ČR; (ii) za účelem identifikace Sázejících a k naplnění dalších povinností dle zákona AML; (iii) k nabízení obchodu a služeb; (iv) k provozování věrnostního programu pro Sázející; v případě dobrovolné účasti Sázejícího na soutěžích a komunitních službách provozovaných pro Sázející rovněž za účelem (v) účasti Sázejících na soutěžích a (vi) pro provozování komunitních služeb.
 5. Osobní údaje pro nabízení obchodu a služeb: Sázející svoji registrací uděluje rovněž souhlas k využití jeho jména a příjmení, jeho telefonního čísla a e-mailové adresy pro nabízení obchodu a služeb.
 6. Způsob a prostředky zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v písemné podobě a dále automatizovaně elektronicky. Provozovatel je správcem i zpracovatelem Osobních údajů, je však oprávněn kdykoliv pověřit (na základě smluvního vztahu a v souladu se zákonnými podmínkami) jinou osobu zpracováním Osobních údajů a osobu zpracovatele pak zveřejní na svých webových stránkách.
 7. Doba zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu účasti Sázejícího na hazardních hrách provozovaných Provozovatelem a po ukončení jeho účasti budou poskytnuté Osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením zákona o právu na shromažďování a zpracování osobních údajů i bez souhlasu subjektu, tj. zejména za účelem naplnění práv Sázejícího, ke splnění zákonných povinností Provozovatele a pro účely archivnictví.
 8. Odmítnutí poskytnutí Osobních údajů: Odmítnutí poskytnutí Osobních údajů brání možnosti Registrace a účasti Sázejícího na hazardních hrách provozovaných Provozovatelem. Sázející má rovněž právo kdykoliv odepřít svůj dříve udělený souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, kdy v takovém případě bude ze zákona ukončena rovněž jeho účast na všech hazardních hrách provozovaných Provozovatelem, a to bezodkladně po doručení projevu vůle Sázejícího Provozovateli. Pozdější odepření souhlasu se zpracováním Osobních údajů může být učiněno pouze v písemné formě a má stejné účinky jako zrušení uživatelského konta.
 9. Práva Sázejícího:
  1. Sázející má právo přístupu ke svým Osobním údajům a právo na jejich opravu.
  2. Zjistí-li Sázející nebo se domnívá, že Provozovatel či jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Sázejícího nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Provozovatel nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
  3. Je-li žádost Sázejícího podaná dle shora uvedeného shledána oprávněnou, Provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
  4. Provozovatel bez zbytečného odkladu informuje další osoby, jímž byly Osobní údaje zpřístupněny, o žádosti Sázejícího a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů; to neplatí, pokud je zajištění této informace nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
  5. Sázející má právo obrátit se v případě nevyřízení jeho žádosti týkající se jeho Osobních údajů, nebo kdykoliv přímo, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Vznikne-li Sázejícímu v důsledku zpracování Osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle občanského zákoníku.

Údaje, které v tomto formuláři vyplníte, budou podle zákona dálkově ověřeny proti informačním systémům veřejné správy.