Sázková kancelář Chance

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI CHANCE a.s.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem tohoto programu je společnost CHANCE a.s., IČ: 281 788 15, sídlem Beroun – Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsaná v OR vedeném KS v Praze, oddíl B, vložka 12550 (dále jen „Chance“ nebo „společnost Chance“).
1.2. Partner je v rámci tohoto programu právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel (dále jen „Partner“) spravující a provozující jednu nebo více stránek na internetu (dále jen „Partnerská internetová stránka“), která má zájem propagovat internetové stránky společnosti Chance a to v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami partnerského programu (dále jen „Podmínky“).

1.3. Partnerský program společnosti CHANCE a.s. (dále jen „Partnerský program“) je dostupný všem Partnerům schváleným společností Chance v souladu s odstavcem 3.1 těchto Podmínek.

1.4. Předmětem tohoto smluvního vztahu je umístění odkazů a dalších reklamních prostředků poskytnutých společností Chance na Partnerské internetové stránce za účelem navázání reklamní spolupráce se vzájemným prospěchem smluvních stran těchto Podmínek.

2. Předmět smluvního vztahu

2.1. Společnost Chance dává Partnerovi k dispozici výběr reklamních prostředků, např. loga, bannery, textové odkazy, kurzy a další.

2.2. Umístěním jednoho nebo více reklamních prostředků na Partnerské internetové stránky umožní Partner uživatelům své internetové stránky přejít přímo na internetové stránky společnosti Chance. Pomocí přidělených odkazových kódů identifikuje společnost Chance zákazníky, kteří přichází přes odkaz na Partnerské internetové stránce.

2.3. Společnost Chance je oprávněna reklamní prostředky kdykoli změnit, omezit nebo dát k dispozici nové reklamní prostředky.

3. Průběh smluvního vztahu

3.1. Aby se mohl Partner zúčastnit Partnerského programu společnosti Chance, musí se registrovat vyplněním a odesláním formuláře dostupného na internetové stránce www.chance.cz/partner. Registrační formulář musí obsahovat pouze pravdivé údaje. Společnost Chance má právo přijmout nebo odmítnout žádost a to bez udání důvodů. O tom, zda byla žádost o registraci do Partnerského programu potvrzena, bude Partner informován emailem.

3.2. Společnost Chance bude sledovat veškeré transakce a aktivity zákazníků přivedených Partnerem přes Partnerskou internetovou sázku a vytvoří pro Partnera pravidelně aktualizovaný statistický přehled. Tento přehled bude Partnerovi přístupný po přihlášení na stránkách Partnerského programu společnosti Chance. Zákazníkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí návštěvník Partnerské internetové stránky, který se zaregistruje k internetovému sázení společnosti Chance poté, co přijde přes reklamní prostředky poskytnuté Partnerovi po registraci do Partnerského programu a umístěné na Partnerské internetové stránce.

4. Výpočet provize

4.1 V případě splnění všech náležitostí určených v těchto Podmínkách má Partner nárok na provizi ve výši 30% až 50% z čistého zisku, který společnosti Chance vytvoří zákazníci, kteří přišli přes Partnerskou internetovou stránku, otevřeli si na internetových stránkách společnosti Chance účet a uzavřeli sázku za reálné peníze. Pro postup v motivačním programu jsou brány v potaz pouze 1. vklady v trvalém kontě.

4.2 Výše provize je odstupňována do několika hladin v závislosti na počtu klientů, který přišli přes Partnerskou stránku, otevřeli si účet na internetových stránkách společnosti Chance a provedli svůj první vklad na herní účet. Čím vyšší počet zákazníků s prvním vkladem Partner v daném měsíci přivede, tím vyšší provizi v následujícím měsíci Partner získá. Výše provize je odstupňována následujícím způsobem:

Počet klientů s 1. vkladem v kalendářním měsíci Výše provize v motivačním programu
0 až 5 klientů 30 %
6 až 10 klientů 38 %
11 až 20 klientů 41 %
21 až 50 klientů 45 %
51 a více klientů 50 %

V případě, že v měsíci následujícím po zvýšení provize Partner přivede menší počet klientů s prvním vkladem, sníží se mu výše provize v následujícím měsíci na příslušnou hodnotu podle tabulky výše. Příklad: Partner přivede v měsíci lednu 8 klientů, kteří provedou první vklad na svůj herní účet. V měsíci únoru se proto podle výše uvedené tabulky zvýší provize Partnera na 38 %. V únoru tento Partner přivede pouze 2 nové klienty, kteří provedou první vklad na svůj herní účet. V měsíci březnu se proto výše provize opět vrátí na původní hodnotu 30 % podle výše uvedené tabulky.

4.3 Společnost Chance si vyhrazuje právo kdykoliv Partnera vyřadit z motivačního programu a nastavit mu tak provizi na standardní hodnotu 30 %.

4.4 Partnerovi nevzniká nárok na provizi v případě, že byl zákazník zároveň doporučený a přivedený na stránky společnosti Chance v rámci programu „Přiveď kamaráda“. Partnerovi dále nevzniká nárok na provizi v případě byť i pouhého podezření Chance, že Partnerem přivedený zákazník, za kterého by měl Partner dle těchto Podmínek mít přiznanou provizi, je s ním jakýmkoliv způsobem propojený, jedná s ním ve shodě nebo se jedná ve skutečnosti o samotného Partnera. V případě takového podvodného jednání Partnera mu vzniká povinnost vrátit dosud všechnu v rámci Partnerského programu vyplacenou provizi, pokud ho k jejímu vrácení Chance vyzve, a to do 10ti dnů od doručení takové výzvy emailem nebo jiným vhodným způsobem. Partner bere na vědomí, že výše popsané jednání může být při naplnění příslušné skutkové podstaty kvalifikováno jako trestný čin či jeho pokus.

4.5 Výplata provize je omezena na dobu 1 roku od registrace přivedeného zákazníka.

4.6 Provozovatel je oprávněn pravidla pro zisk provize, jakož i výši samotné provize, kdykoli a bez předchozího upozornění změnit.

4.7 V případě, že se Partner dohodl se společností Chance na jiných podmínkách týkajících se výše nebo způsobu proplácení této provize, má tato dohoda přednost před obecnými pravidly uvedenými v těchto Podmínkách.

4.8 Provize je vypočtena jako procentuální podíl na čistém zisku ze zákazníka, který se zaregistroval na internetových stránkách společnosti Chance v souladu s odstavcem 3.2 těchto Podmínek. Čistým ziskem ze zákazníka se rozumí hrubý zisk, který na zákazníkovi vygeneruje Chance po odečtení (i) daní, poplatků a jiných podobných plateb stanovených příslušným právním předpisem, (ii) licenčních poplatků, (iii) marketingových a správních nákladů, (iv) nákladů na transakce a (v) sázkových či vkladových bonusů či jiných prémií, popř. o další prokazatelně Chancí vynaložené náklady. Hrubý zisk vytvořený zákazníkem je roven rozdílu mezi přijatými vklady a vyplacenými výhrami. Ve výpočtu hrubého zisku ze zákazníka jsou zohledněny také zrušené sázky či jiné nesprávné transakce, které jsou později opraveny. Do hrubého zisku ze zákazníka jsou započítávány pouze sázky uzavřené na hru internetová kursová sázka nebo na hru kursová sázka.

4.9 Provize je partnerovi uznána pouze z účtů, zaregistrovaných prostřednictvím jeho partnerského kódu do 30 dnů po kliknutí na reklamní prvek. 30 dnů je platnost souboru Cookie.

5. Výplata reklamních provizí

5.1 Minimální částka k výplatě reklamní provize za kalendářní měsíc je 1 000 Kč bez DPH. V případě nižšího výdělku bude částka převedena do následujícího měsíce a Partner může o výplatu požádat, až jeho celková provize přesáhne částku 1 000 Kč. Maximální limit není stanoven.

5.2 Provize bude Partnerovi vyplacená pouze v případě, že v posledním měsíci uzavřeli tiket alespoň tři (3) hráčů, kteří přišli přes Partnerskou stránku a otevřeli si účet na internetových stránkách společnosti Chance. V případě, že Partner tuto podmínku nesplní, provize mu nebude vyplacená a přenáší se do dalšího měsíce. Provize může být přenášená až dokud Partner nesplní všechny podmínky vyplývající z této smlouvy. Provize také nebude vyplacena, pokud partner nesplní požadavky novely loterijního zákonu a zákonu o regulaci reklamy, které jsou specifikované v bodě 7.21.

5.3 Provozovatel poskytne Partnerovi vyúčtování za poslední kalendářní měsíc po přihlášení na internetové stránky Partnerského programu (www.Chance.cz/partner) a to vždy do 6. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který jsou provize počítány.

5.4 Měsíční provize jsou kumulovány a Partner může požádat o vyplacení své provize kdykoli podle vlastního uvážení, avšak až po splnění podmínek uvedených v odstavcích 5.1 a 5.2.

5.5 Pokud zákazníci přivedení Partnerem vygenerují společnosti Chance za daný kalendářní měsíc ztrátu, je pro účely výpočtu celkové provize uvažována za tento měsíc nulová provize. Záporná provize dosažená v daném kalendářním měsíci se od celkové dosažené provize v předchozích měsících neodečítá a do příštího kalendářního měsíce se nepřevádí.

5.6 Provize bude Partnerovi uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který Partner vyhotoví po splnění podmínek uvedených v odstavci 5.1 a zašle jej na e-mail affiliate@Chance.cz. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí třicet (30) dnů od jeho prokazatelného odeslání společnosti Chance. Provize k vyplacení v Partnerském programu jsou Partnerovi zobrazovány bez daně z přidané hodnoty. Pokud má Partner jakoukoli stížnost týkající se provizí a vyúčtování, musí společnost Chance uvědomit emailem nejdéle 8 dní poté, co je mu zpřístupněno vyúčtování provizí za daný měsíc.

5.7 Pokud Partner nesouhlasí s výší Provize, která byla společností Chance vypočtena, je povinen o této skutečnosti společnost Chance informovat do deseti (10) dnů od zpřístupnění vyúčtování Partnerovi v zabezpečené sekci Stránek Partnerského programu, a to elektronicky na e-mailovou adresu affiliate@chance.cz, přičemž Partner je zároveň povinen uvést veškeré důvody, pro které výpočet Provize rozporuje. V případě, že Partner nebude ve lhůtě stanovené v tomto článku výši Provize rozporovat, má se za to, že s výší Provize souhlasí.

6. Práva a povinnosti společnosti Chance

6.1 Společnost Chance má právo okamžitě ukončit spolupráci (odstoupit od smlouvy) s Partnerem bez možnosti odvolání, pokud má podezření, že Partner využívá odkazy pro jakoukoli formu spamu nebo pokud propaguje službu společnosti Chance způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami.

6.2 Veškeré náklady související s tvorbou reklamních prostředků hradí společnost Chance.

6.3 Společnost Chance dává Partnerovi k dispozici vlastní odkaz a reklamní prostředky. Společnost Chance je oprávněna veškeré takové materiály kdykoliv upravit či jednostranně změnit.

6.4 Společnost Chance si vyhrazuje právo dle svého uvážení zamítnout účast Partnera v Partnerském programu, tedy zejména ho nepřijmout za Partnera nebo ho kdykoliv z Partnerského programu vyloučit a ukončit s ním okamžitě smluvní vztah postupem uvedeným v bodě 8.1.

6.5 Společnost Chance eviduje zisky z přivedených zákazníků, vypočítává partnerské provize realizované přes partnerské odkazy a dává Partnerovi k dispozici pravidelně aktualizovanou výkonnostní statistiku jeho kampaní.

7. Práva a povinnosti Partnera

7.1 Partner prohlašuje, že informace poskytnuté společnosti Chance v online žádosti jsou pravdivé a úplné. Pokud se některé informace změní, je Partner povinen tyto informace okamžitě aktualizovat.

7.2 Partner prohlašuje, že Partnerskou internetovou stránku provozuje vlastním jménem a má plné právo s touto stránkou plně disponovat.

7.3 Partner hradí veškeré náklady spojené s implementací reklamních prostředků na Partnerskou internetovou stránku a náklady související se zobrazením reklamních prostředků.

7.4 Partner smí použít jen grafiku a materiály vygenerované v Partnerském programu společnosti Chance a nesmí tyto reklamní prostředky jakkoli upravovat.

7.5 Odpovědnost za vývoj, provoz, údržbu a obsah Partnerské internetové stránky nese výhradně Partner. Partner je odpovědný za to, že obsah stránky nebude urážlivý, hanlivý nebo nelegální. V takových případech se společnost Chance zříká jakékoli odpovědnosti. Partner je dále povinen odškodnit společnost Chance za všechny nároky, škody a náklady (včetně neomezených právních nákladů), které vzniknou přímo nebo nepřímo z vývoje, provozu, údržby a obsahu Partnerské internetové stránky.

7.6 Partnerský program společnosti Chance je určen pouze pro účast zaregistrovaných a schválených Partnerů a Partnerských internetových stránek. Partner nesmí otevírat partnerské účty jménem jiných účastníků. Otevírání partnerského účtu pro třetí stranu, zprostředkovávání partnerského účtu nebo přenesení účtu není akceptováno.

7.7 Partner si nesmí otevřít více než jeden partnerský účet bez předchozího písemného souhlasu společnosti Chance. V rámci jednoho partnerského účtu může Partner používat a spravovat více Partnerských internetových stránek. Partner rovněž nesmí získávat provizi za svůj vlastní sázkařský účet nebo sázkařský účet osoby, která je s Partnerem v jakémkoli příbuzenském vztahu.

7.8 V případě zneužití těchto Podmínek Partnerského programu Partnerem, a to i pouze ve fázi pokusu, zejména v případě Partnerova pokusu získat či získání neoprávněné provize, nebo při podezření Chance na jakékoliv nekalé či podvodné jednání Partnera, za které se považuje i nekalé či podvodné jednání s ním propojeného či ve shodě jednajícího přivedeného zákazníka, je Chance oprávněn okamžitě ukončit smluvní spolupráci (odstoupit od smlouvy) s Partnerem, přičemž Partnerovi zaniká nárok na vyplacení jakékoliv splatné i nesplatné provize a Partner je povinen Chance vrátit dosud všechnu v rámci Partnerského programu vyplacenou provizi, pokud ho k jejímu vrácení Chance vyzve, a to do 10ti dnů od doručení takové výzvy emailem nebo jiným vhodným způsobem.

7.9 Partner není oprávněn prezentovat Partnerskou internetovou stránku tak, že by mohlo vzniknout riziko záměny s internetovou stránkou společnosti Chance nebo dojem, že je Partnerská internetová stránka stránkou provozovanou společností Chance.

7.10 Partner nesmí používat doménu nebo subdoménu, která by mohla být zaměněna s doménami společnosti Chance.

7.11 Partner bere na vědomí, že společnost Chance může kdykoli uzavřít smlouvy s jinými Partnery za stejných či odlišných podmínek, než které byly poskytnuty Partnerovi.

7.12 Partner nesmí za žádných okolností jednat způsobem, kterým by mohl ohrozit bezúhonnost společnosti Chance.

7.13 Partner je povinen uchovat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

7.14 7.14 Partner nesmí prezentovat Chanci na dezinformačních internetových stránkách. Slovenský seznam je k dispozici TADY a český seznam stránek najdete TADY.

7.15 Partner nesmí prezentovat Chanci na internetových stránkách se sexuálním obsahem.

7.16 Partner bude veškeré reklamní prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu využívat v souladu s těmito Podmínkami a neposkytne je žádné třetí straně.

7.17 Jako příchozí návštěva vedoucí k uznané konverzi, nebude uznána jakákoli návštěva, která nevedla z řádného reklamního prostoru Partnera (banner, textový odkaz, widget apod.) a byla pravděpodobně přesměrována automaticky. Toto jednání je považováno za nekalé a může vést k ukončení spolupráce s Partnerem.

7.18 Partner nesmí využít žádné prostředky k umělému zvýšení počtu zobrazení, kliknutí či k získávání cookie včetně ručních metod.

7.19 Partner se nesmí účastnit programů s placením za klikání (např. Sklik, AdWords).

7.20 Partner nesmí vkládat jakékoli stránky Chance do iframu.

7.21 Partner může používat data z XML feedů nebo API pouze k propagaci Chance.

7.22 Při rozesílání affiliate e-mailu se partner zavazuje dodržet následující pravidla e-mailové komunikace:
 • Subscriber musí mít možnost se z newsletteru kdykoli odhlásit
 • Ve jménu i e-mailové adrese odesilatele se nesmí objevit název spol. Chance.
 • Všechny adresy z databáze musí mít povolen odběr novinek od Partnera – Partner nesmí rozesílat nevyžádanou poštu. Partner musí adresáta při udělování souhlasu se zasíláním obchodních sdělení upozornit na to, že e-maily mohou obsahovat marketingovou komunikaci třetí strany.
 • Partner tak odpovídá za to, že má od svých adresátů udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení třetích stran a je povinen na vyžádaní takový souhlas doložit včetně jeho přesného znění a záznamu o jeho udělení.
 • Partner je povinen využívat jen takové e-mailové adresy, jejichž majitelé jsou starší 18 let.
 • E-mail nesmí obsahovat nepravdivé nebo zavádějící údaje
 • E-mail nesmí obsahovat škodlivý software, nebo přílohy
 • E-mail musí obsahovat viditelnou informaci, že se nejedná o standardní komunikaci společnosti Chance
 • Partner by měl propagovat služby a akce, které jsou zmíněné v e-mailových šablonách, případně doporučené affiliate managerem
 • Partner smí použít jen grafiku a materiály získané v Partnerském programu společnosti Chance a nesmí tyto reklamní prostředky jakkoli upravovat
 • Partner není oprávněn prezentovat Partnerskou internetovou stránku (nebo e-mailovou komunikaci) tak, že by mohlo vzniknout riziko záměny s internetovou stránkou společnosti Chance nebo dojem, že je Partnerská internetová stránka stránkou provozovanou společností Chance
 • Partner nesmí používat doménu nebo subdoménu, která by mohla být zaměněna s doménami společnosti Chance
 • Partner bude veškeré reklamní prostředky poskytnuté v rámci tohoto programu využívat v souladu s těmito Podmínkami a neposkytne je žádné třetí straně
 • Partner nesmí za žádných okolností jednat způsobem, kterým by mohl ohrozit bezúhonnost společnosti Chance
 • V případě porušení některého z výše uvedených pravidel si vyhrazuje společnost Chance právo na ukončení spolupráce bez nároku na vyplacení provize

7.23 Partner je povinen respektovat způsob výpočtu jeho provize a její výši, kterou zjistí Chance postupem dle bodu 4. těchto Podmínek.

7.24 Partner smí na svůj web umístit pouze bannery, které byly do affiliate programu vloženy po 1.1.2017 a obsahují upozornění ministerstva financí. Ostatní reklamní prvky (textové odkazy, widgety, HTML šablony a informace z feedů) je partner povinen dodatečně opatřit piktogramem 18+ a větou „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“. Absence těchto prvků, jejich špatná viditelnost na webu či využívání starých bannerů nesplňujících legislativní požadavky, bude považováno za hrubé porušení těchto podmínek, jakožto § 5j zákona č. 40/1995Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

7.25 Společnost Chance může poskytnout Partnerovi v průběhu trvání této Smlouvy důvěrné informace související s podnikáním, provozováním, používanou technologií, anebo s Partnerským programem. Partner souhlasí, že neposkytne a nezpřístupní jakékoliv důvěrné informace třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Chance a bude využívat důvěrné informace jen ve svůj prospěch. Povinnosti Partnera související s důvěrnými informacemi budou platit i po ukončení členství Partnera v Partnerském programu.

8. Platnost a ukončení

8.1 Partnerský program představuje smluvní vztah mezi Chancí a Partnerem, který je založen postupem uvedeným v bodě 3.1 těchto Podmínek, které jsou pro každého účastníka tohoto smluvního vztahu závazné a se kterými Partner vyjadřuje svůj souhlas svým přihlášením do Partnerského programu. Partnerský program je jako smluvní vztah uzavřen na dobu neurčitou a každý jeho účastník je oprávněn jej kdykoliv ukončit výpovědí bez uvedení důvodu emailem nebo jiným vhodným způsobem.

8.2 Jakékoliv ukončení Partnerského programu nezbavuje účastníky tohoto smluvního vztahu dostát svým povinnostem dle těchto Podmínek, a to zejména co se týká případné povinnosti Partnera vrátit Chanci vyplacenou provizi, na kterou Partnerovi zanikl dle těchto Podmínek nárok.

8.3 Po ukončení Partnerského programu je Partner povinen odstranit ze svých stránek všechny reklamní prostředky společnosti Chance.

9. Záruky a důsledky

9.1 Společnost Chance neposkytuje v rámci Partnerského programu žádné zřejmé ani skryté záruky ve vztahu k výpočtu a platbě reklamních provizí.

9.2 Společnost Chance nezaručuje, že provoz internetových stránek společnosti bude nepřerušen nebo bezchybný. Provozovatel není odpovědný za jakékoli důsledky případných přerušení provozu nebo chyb, pokud se nějaké vyskytnou.

9.3 V případě nesrovnalostí mezi záznamy v Partnerském programu (www.chance.cz/partner) a databází společnosti Chance, záznamy z databáze budou považovány za správné.

10. Omezení odpovědnosti

10.1 Společnost Chance nebude odpovídat za nepřímé, mimořádné nebo následné škody (nebo jakékoliv ztráty příjmů, zisku nebo dat) vzniklé ve spojení s tímto ujednáním o Partnerském programu.

10.2 Souhrnná odpovědnost společnosti Chance vyplývající z tohoto ujednání a Partnerského programu nepřevýší podle tohoto ujednání celkovou částku reklamní provize zaplacené nebo k zaplacení.

10.3 Jakákoliv odpovědnost vyplývající z tohoto ujednání by měla být uspokojena reklamními provizemi a je limitována na přímé škody.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Společnost Chance si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést jakoukoli změnu v Podmínkách Partnerského programu, případně tento program pozastavit či ukončit. Každá změna Podmínek je platná od zveřejnění jejich nového znění.

11.2 Upozornění na změnu nebo novinku bude zveřejněno na stránkách Partnerského programu a v těchto Podmínkách. Úpravy mohou např. zahrnovat změny v rozsahu nabízených provizí a další změny v pravidlech Partnerského programu.

11.3 V případě jakýchkoli sporů týkajících se jakkoli Partnerského programu bude rozhodující stanovisko společnosti Chance.

11.4 Partner svou účastí v programu potvrzuje, že četl tyto Podmínky a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

11.5 Tyto podmínky vstupují v platnost dne 21.3.2018