• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti CHANCE a.s.

se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČO: 28178815 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12550

Představenstvo společnosti CHANCE a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČO: 28178815 (dále „Společnost“), tímto oznamuje, že se dne 28. května 2014 od 14:30 hod. koná na adrese ul. Politických vězňů 203 (Duslova vila) Beroun řádná valná hromada Společnosti.

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

  1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – schválení nového úplného znění stanov.
  4. Diskuze a závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

K bodu 1
Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných.

K bodu 2
Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Vratislava Randu, zapisovatelem Mgr. Janu Havlíčkovou, ověřovateli zápisu Jiřího Dragouna a Václava Ludvíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Zbyňka Knolla a Ing. Václava Havlíčka.“

Zdůvodnění:
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z §422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

K bodu 3
Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o tom, že se Společnost ve smyslu §777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku.“ „Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Zdůvodnění:
Podle §777 odst. 2 ZOK je společnost povinna přizpůsobit stanovy donucujícím ustanovením ZOK do 30. června 2014. S ohledem na uvedené ustanovení ZOK je navrženo přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, které zohledňují veškeré změny provedené ZOK. Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00, a to od 27. dubna 2014 do dne konání valné hromady. Stanovy budou k dispozici též na valné hromadě. Společnost se současně podřídí ZOK jako celku.

K bodu 4
Vyjádření představenstva:
Po vyčerpání programu jednání předseda valné hromady zasedání valné hromady ukončí.

Výzva všem akcionářům Společnosti:
Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře, aby nejpozději do dne konání valné hromady předložili Společnosti v písemné formě číslo bankovního účtu pro účely vedení evidence akcionářů v seznamu akcionářů. Podle §349 ZOK je Společnost povinna poskytovat veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionářů vlastnících listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

Sdělení:
Pozvánka, včetně souvisejících dokumentů, je zveřejněna v souladu se ZOK na webových stránkách Společnosti www.chance.cz.

V Berouně dne 25. dubna 2014

Ing. Petr Knybel v.r.
předseda představenstva
CHANCE a.s.