• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy
Upozornění
Vážení klienti, dne 15.07.2020 v době od 01:15 do 03:15 hodin bude internetové sázení mimo provoz z důvodu plánované údržby systému. Děkujeme za pochopení. CHANCE, a. s.
Zavřít

Podmínky Golden Clubu

Výňatek ze Všeobecných podmínek elektronického sázení u CHANCE a.s. (PDF)

§ 9
VĚRNOSTNÍ PROGRAM GOLDEN CLUB

 1. GOLDEN CLUB je věrnostní program provozovaný Chancí určený pouze pro Účastníky kurzových sázek a je společný pro Internetové kurzové sázky a kurzové sázky na Pobočkách (dále jen „Program“).
 2. Členem Programu se stává automaticky každý Účastník, jenž zahájí proces Registrace do kurzové sázky a v případě sázek na Pobočkách je podmínkou účasti v Programu a vydání karty Golden Clubu, jež je současně přístupovým prostředkem k Uživatelskému kontu na Pobočkách.
 3. Na účast Účastníka v Programu a využívání jeho výhod se vztahují všechna ustanovení těchto VP, pokud není v těchto VP nebo v podrobných podmínkách Programu (dále jen „Parametry“) uvedeno jinak.
 4. Účastník získává při úhradě Vkladů do kurzových sázek věrnostní body, tzv. goldeny, a to za podmínek stanovených v Parametrech. Goldeny lze získat též při splnění podmínek marketingových akcí nebo soutěží Chance či Partnera spojených s účastí na kurzové sázce.
 5. Účastník je oprávněn využívat goldeny k čerpání členských výhod v souladu s aktuálními Parametry a dále při nákupu zboží z nabídky Chance nebo v souladu s dalšími nabídkami zveřejněnými na www.chance.cz či v pobočkách Partnera.
 6. Aktuální Parametry pro čerpání goldenů jsou vždy zveřejněny na www.chance.cz a v Pobočkách.
 7. Finanční prostředky, goldeny a veškeré transakce Účastníka jsou evidovány na Uživatelském kontě. Přístup na Uživatelské konto, včetně přístupu k přehledu o stavu goldenů, je možný v souladu s § 3 těchto VP anebo na Pobočkách, to však výhradně prostřednictvím karty Golden Clubu.
 8. Při Sázkách na Pobočkách je Účastník povinen předložit kartu Golden Clubu před uzavřením Sázek, jinak nebudou jeho Sázky evidovány v rámci Programu a nevztahují se na ně Parametry
 9. Karta Golden Clubu je majetkem Chance a je nepřenosná. Účastník je povinen chránit kartu Golden Clubu před ztrátou, odcizením nebo zničením. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení karty Golden Clubu, je Účastník povinen kartu Golden Clubu okamžitě zablokovat na infolince Chance 311 633 118 nebo v kterékoli Pobočce a následně dojde k vydání nové karty Golden Clubu.
 10. Karta Golden Clubu je chráněna prostřednictvím PINu, který obdrží Účastník při jejím vydání prostřednictvím sms zprávy zaslané na číslo mobilního telefonu uvedené Účastníkem při Registraci. Tento PIN může být vyžadován při jakékoliv transakci prostřednictvím kartou Golden Clubu. Účastník je povinen držet PIN v tajnosti. PIN lze na vyžádání Účastník změnit v kterékoli Pobočce.
 11. Obsluha Poboček je při jakékoli transakci prostřednictvím karty Golden Clubu oprávněna vyžádat si od Účastníka předložení Průkazu totožnosti.
 12. Poskytování a ochrana Osobních údajů Účastníků věrnostního programu Golden Club se řídí v plném rozsahu ustanoveními HP o poskytnutí a zpracování Osobních údajů a je podmíněna udělením a trváním souhlasu Účastníka se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v tomto věrnostním programu a k nabízení obchodu a služeb, jehož poskytnutí je řešeno v rámci procesu Registrace. Obchodní sdělení Chance, obsahující speciální nabídky v hazardních hrách provozovaných Chancí či upozornění na funkcionality nebo aktivity komunity sázkařů či soutěže, mohou být Účastníkům doručovány prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla sdělených při Registraci; Účastník má vždy možnost zrušit doručování těchto sms v odpovědi a je si vědom zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře jakož i varování Ministerstva financí, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost (viz § 5j odst. 3) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Chance si dále vyhrazuje právo na zveřejnění uživatelských jmen Účastníků, kteří se účastní marketingových akcí nebo soutěží pořádaných v rámci Programu.
 13. Chance je oprávněna odebrat Účastníku všechny získané a dosud nečerpané goldeny pokud neuskutečnil po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců žádnou Sázku v rámci kurzových sázek prostřednictvím Uživatelského konta nebo karty Golden Clubu.
 14. Účastník má právo na reklamaci stavu výhod čerpaných v rámci účasti v Programu, a to za dodržení podmínek pro lhůty pro podání reklamace a způsobu uplatnění reklamace Sázek dle HP.
 15. Členství v Programu zaniká zrušením Uživatelského konta. Porušení podmínek Programu může být důvodem pro zrušení Uživatelského konta. V případě zániku Uživatelského konta veškeré nasbírané goldeny a další výhody zanikají; ustanovení HP a těchto VP ohledně zůstatku Uživatelského konta tím není dotčeno.
 16. Chance je oprávněna Program ukončit, popřípadě nahradit jiným věrnostním programem. Oznámení o ukončení Programu bude zveřejněno na www.chance.cz a na Pobočkách 30 dnů předem, s výjimkou případů, kdy bude ukončení Programu vyžadováno platnou legislativou, aniž by bylo možné zároveň dodržet uvedenou lhůtu. Ode dne následujícího po dni oznámení takového ukončení již nebudou Účastníkům přidělovány goldeny. Čerpání goldenů a dalších členských výhod bude možné pouze do dne ukončení Programu. Nárok na výběr finanční hotovosti z Uživatelského konta nebude v případě ukončení Programu dotčen.